Recol·lecció

  • Definició de quines són les espècies i els llocs prioritaris de recol·lecció a partir de llistes vermelles actualitzades i de les pròpies bases de dades del JBS. Es dóna preferència a aquelles espècies que estiguin en perill d’extinció i a les que habiten en localitats on perilla la seva conservació: zones urbanitzables, platges amb gran pressió turística, zones potencials d’incendis forestals, etc.
  • Determinació de l’estratègia de mostreig per aconseguir la màxima variabilitat i no fer malbé la població. És recomanable no sobrepassar el 10% de la producció total anual de cada població, recol·lectant el mateix nombre de llavors de cada individu. Les llavors recol·lectades han de ser madures per que puguin tolerar el procés de conservació sense perdre viabilitat.
  • Documentació de la recol·lecta amb la data de recol·lecció, nom de l’espècie, recol·lector, hàbitat, nombre d’exemplars que composen la mostra, localitat exacte amb coordenades UTM i alçada (m), fotografies i mostres d’herbari.
  • Enregistrament en la base de dades. Aquest codi es mantindrà durant tot el procés de conservació.

Neteja i recompte

En els casos en que la mostra no ha estat suficient (menys de 1000 llavors), el nombre de llavors inicials es veurà incrementat amb les obtingudes per multiplicació controlada en els vivers del JBS.
La neteja consisteix en eliminar qualsevol residu del fruit que pugui contaminar la mostra.

El comptatge de llavors es realitza extrapolant el nombre de llavors d’una mostra de la que es coneix el seu volum o pes.

Prova de viabilitat

Abans de conservar les mostres de forma definitiva, convé verificar la seva viabilitat. Si aquesta és menor d’un 80%, es programarà una segona recol·lecció pel proper any.

Deshidratació

La deshidratació consisteix en reduir el contingut d’humitat de les llavors a un nivell mínim d’activitat metabòlica, sense que aquestes perdin viabilitat.

Es realitza mantenint les llavors en una cambra hermètica on es manté una humitat relativa entre el 3 i el 7% gràcies a l’acció del gel de sílice que absorbeix la restant. Segons la llei de Harrington, per cada 1% que es redueix el contingut d’humitat de la llavor, es duplica la seva longevitat.

Envasat i congelació

La Col·lecció Base és la que conserva les llavors a llarg termini.

Les llavors es mantenen a un 3-7% d’humitat a temperatura -20ºC. Segons la llei de Harrington, per cada 5ºC que es rebaixa la temperatura de magatzem, s’aconsegueix duplicar la longevitat de les llavors.

La Col·lecció Activa és la que s’utilitza per mantenir intercanvis amb altres institucions i per la propagació de les espècies destinades a les col·leccions de planta viva del JBS.

Aquesta Col·lecció es manté a un 3-7% d’humitat i a una temperatura de -10ºC.