D’acord amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet https://s2disseny.com.

TITULAR DEL LLOC WEB:

 • Denominació social: FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER.
 • NIF: G-07829377.
 • Domicili: CARRETERA PALMA-PORT DE SÓLLER, km 30,5, 07100 SÓLLER, ILLES BALEARS.
 • Adreça electrònica: mvicens@s2disseny.com.
 • Telèfon: 971 63 40 14.
 • ACTIVITAT: FUNDACIÓ

Per navegar en aquest lloc web com a visitant o per registrar-s’hi i poder accedir als serveis oferits per https://s2disseny.com, s’han d’acceptar les condicions de servei següents:

 1. L’usuari i el navegant assumeixen aquestes condicions de servei.
 1. Si l’usuari o el navegant no accepten aquestes condicions, no poden usar aquest lloc web, ni accedir als serveis que ofereix FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

 1. Les presents condicions d’ús regulen l’accés i la utilització del lloc web https://s2disseny.com. Des del mateix moment en què s’entra al lloc web i es comença a navegar-hi, s’adquireix la condició d’usuari. A partir del moment que accedeix a qualsevol dels seus continguts, l’usuari accepta d’una manera expressa aquestes condicions generals. Així mateix, accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis que l’entitat ofereix en el web.
 2. A través del lloc web, FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.
 3. El lloc web té caràcter gratuït per als usuaris. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web d’acord amb la Llei, amb les disposicions d’aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
 4. Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació del lloc web no s’exigeix la subscripció o el registre previs dels usuaris. No obstant això, FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER condiciona la utilització d’alguns dels serveis a l’emplenament previ del corresponent registre o formulari de recollida de dades de l’usuari. El registre esmentat s’ha de fer en la forma indicada expressament en el servei mateix o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.
 5. L’usuari s’obliga a partir de l’acceptació a fer un ús del lloc web, https://s2disseny.com, els seus continguts i els seus serveis conforme a la llei, els bons costums i l’ordre públic, fent servir la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix a través del lloc web.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents condicions. En aquests casos es publicaran les condicions noves i s’avisarà d’aquest fet amb la màxima antelació possible. Igualment, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS A TERCERS

El present avís legal es refereix únicament al lloc web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o als webs de tercers accessibles a través d’aquest lloc web. L’entitat no és responsable del contingut de cap dels llocs web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en un lloc web al qual s’arribi des del web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’entitat és la titular exclusiva de tots els continguts del lloc web i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, del disseny gràfic, el codi font, els logotips, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen en el lloc web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts del lloc web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre el web i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a emprendre qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que faci una acció que impliqui reproducció,

distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o una part dels continguts del lloc web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquest.

NOTIFICACIONS

Als efectes de les presentes condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre l’entitat i l’usuari, els usuaris s’han de comunicar amb l’entitat mitjançant l’adreça electrònica mvicens@s2disseny.com. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari s’han de fer conforme a les dades que aquest hagi aportat en registrar-se en el lloc web https://s2disseny.com. L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del lloc web i/o la contractació dels serveis que s’hi ofereixen, l’ús del correu electrònic com a procediment vàlid per a la tramesa de les comunicacions esmentades.

LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és d’aplicació en el que no es disposa en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Palma per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.