Actualment són molts els bancs de germoplasma dedicats a la conservació de plantes silvestres; i tot ells requereixen, cada dia més, informació sobre els processos bàsics de conservació del germoplasma.

 

 
Amb aquest projecte, es pretén determinar la idoneïtat de les condicions de conservació del germoplasma mitjançant l’anàlisi de la viabilitat de les llavors. Es determinarà la capacitat germinativa de les llavors dels diferents tàxons conservats al banc de germoplasma des de fa 20 anys.

 

 
A l’actualitat, les llavors del banc de germoplasma conservades al Jardí Botànic de Sóller es preserven sota condicions de fred i sequedat. Per això, es fan servir cambres fredes que mantenen les llavors, però en aquestes condicions l’aigua es congela fent malbé la coberta de les llavors. Així, per evitar que la viabilitat del germoplasma quedi limitada d’aquesta manera, es fa servi gel de sílice amb un indicador de color abans de sotmetre-les a condicions fredes per reduir el contingut hídric de les llavors.

 

 
Aquestes condicions han sigut establertes per la comunitat de científics internacional, tot i que a dia d’avui encara hi ha controvèrsia i els paràmetres establerts com idonis van oscil·lant per poder garantir la viabilitat del germoplasma a llarg termini. Per això, creiem important el fet d’ajudar a perfilar aquests paràmetres i metodologies comuns entre els professionals de la conservació, i aportar així més informació sobre l’eficàcia de les condicions establertes per a la preservació en fred; alhora que testem si les condicions de conservació emprades fins al moment realment garantiran una bona capacitat germinativa en llavors antigues. El Jardí Botànic de Sóller oferirà un accés directe i actualitzat a la informació obtinguda a partir de l’experiència d’aquest treball exposant els resultats a congressos i publicacions científiques.

 

Resultats preliminars de la germinació de 55 espècies de les Illes Balears després de 20 anys de conservació a baixa temperatura i humitat

Aquest projecte està finançat per: